Virtual Vision S.A. (“Emitent”), w wykonaniu uchwały Nr 1278/2014 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 listopada 2014 r., zlecił podmiotowi wpisanemu na listę Autoryzowanych Doradców (Valor Partners sp. z o.o.), spełniającemu wymogi, o których mowa w § 15b ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, dokonanie analizy sytuacji finansowej 
i gospodarczej Emitenta oraz jego perspektyw na przyszłość, 
i niniejszym prezentuje raport bieżący zawierający dokument z wynikami dokonanej analizy oraz opinię co do możliwości podjęcia lub kontynuowania przez Emitenta działalności operacyjnej oraz perspektyw jej prowadzenia 
w przyszłości.

Jednocześnie Emitent oświadcza, że treść publikowanego dokumentu nie była przedmiotem badania przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem jego zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Podstawa prawna: § 4 pkt. 5 lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI