EUROINESTMENT S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc czerwiec 2015 r. zawierający:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.

I. W czerwcu 2015 r. trwały prace związane z otwarciem placówki Eurodentalu w Świnoujściu, która wykorzystując bliskość granicy ma za zadanie przyciągnąć klientów z Niemiec.

Otwarcie placówki zlokalizowanej przy ul. Powstańców Śląskich 8 lok. 2 w Świnoujściu nastąpiło w dniu 1 lipca 2015 r.

W okresie sprawozdawczym nadal kontynuowane były działania nakierowane na pozyskania zleceń usług protetycznych dla MIKA sp. z o.o. od podmiotów niemieckich.

Pierwsze usługi zostały wykonane terminowo wg zachodnich standardów i otrzymały pozytywną opinię lekarzy z Niemiec.

II. W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:

2015-06-30 Treść uchwał podjętych przez ZWZ z dnia 30 czerwca 2015 r.
2015-06-13 Raport miesięczny za maj 2015 r.
2015-06-11 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za rok 2014
2015-06-03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2015 roku.

III. 
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

IV. Kalendarz Inwestora
Brak.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI