EUROINVESTMENT S.A. „Emitent” przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za listopad 2016 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzania niniejszego raportu EUROSMILE, EUROINVESTMENT spółka akcyjna spółka jawna złożyła dokumenty wymagane do końcowego rozliczenia transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa CS EURODENTAL. Grupa ekspertów, która ma wydać obiektywną opinię co do ostatecznego rozliczania transakcji rozpoczęła badania dokumentów celem przygotowania opinii. Opinia ekspertów powinna być ogłoszona do końca 2016 roku. Zakończenie trzeciego etapu transakcji jest przewidziane na I KW 2017 roku. Zgodnie z umową strony nie podają warunków finansowych transakcji, w ramach których podmioty zależne w 100% od Emitenta miały otrzymać płatności wg zawartych umów z LUXMED Sp. z o.o. za sprzedaż przychodni stomatologicznych stanowiących przedsiębiorstwo CS EURODENTAL.
Dnia 2 listopada 2016 NWAI DOM MAKLERSKI S.A przestał pełnić zadania Animatora Rynku dla akcji spółki EUROINVESTMENT S.A. (PLVRTLV00019).
Uchwałą Nr 1291/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 grudnia 2016 r. na podstawie § 9 ust. 2e Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami spółki EUROINVESTMENT S.A., oznaczonymi kodem „PLVRTLV00019”, w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect od dnia 5 grudnia 2016 r. do dnia wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta. W okresie zawieszenia obrotu, zlecenia maklerskie na akcje spółki EUROINVESTMENT S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
II. W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał dwa raporty za pośrednictwem systemu EBI :
14-11-2016 Raport nr 18/2016. Temat : Raport miesięczny za październik 2016 r.
14-11-2016 Raport nr 17/2016. Temat: Raport okresowy za III kwartał 2016 r.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV.
Brak.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu