Zarząd EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, iż z dniem 22 listopada 2018 roku wygasła umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewCon-nect (dalej „Umowa”) zawarta pomiędzy Emitentem a Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. z siedzibą w Warszawie. Umowa wygasła z uwagi na upływ okresu na jaki została zawarta.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bie-żące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Richard Kunicki - Prezes Zarządu