Zarząd Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_, informuje, iż w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2018, poz. 512 _dalej: "Ustawa o ofercie"_, wpłynęło w dniu 1 czerwca 2021 roku zawiadomienie od spółki VAP Video Art Production GmbH z siedzibą w Hamburgu _dalej: "Akcjonariusz"_ o zmianie udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Skan zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego ESPI.

Załączniki: