Zarząd Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 1 czerwca 2021 roku, sporządzonych zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji UE nr 596/2014 przez spółkę VAP Video Art Production GmbH z siedzibą w Hamburgu Postfach 131027 20110 Hamburg Niemcy wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd w Hamburgu pod nr HRB 31 027, tj. podmiotu blisko związanego z panem Richardem Kunickim, który pełni funkcję Prezesa Zarządu w strukturze organizacyjnej Emitenta, dzięki której posiada stały dostęp do informacji poufnych – Spółka powzięła informację o nabyciu 31.396.838 akcji Emitenta przez spółkę VAP Video Art Production GmbH z siedzibą w Hamburgu, w której Richard Kunicki jest członkiem organu zarządzającego.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienia, o którym mowa powyżej.

Załączniki: