Zarząd Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje o rozwiązaniu w dniu 29 stycznia 2023 roku przez spółkę iAudit sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3828) umowę na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

Przyczyną rozwiązania niniejszej umowy jest brak odpowiednich zasobów, w tym czasu i środków niezbędnych do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta.

Spółka ponadto wskazuje, iż przyczyną rozwiązania niniejszej mowy nie były różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów badania.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 12) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Richard Kunicki - Prezes Zarządu