W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent", „Spółka”) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w terminie raportu dotyczącego rozwiązania umowy przez firmę audytorską o badanie sprawozdań finansowych Emitenta.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie było niedopatrzenie. Zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny, a stosowny raport został opublikowany raportem bieżącym EBI nr 2/2023.

Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Richard Kunicki - Prezes Zarządu