Zarząd EUROINVESMENT S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2022 rok oraz o związanym z tym wskazaniem terminu publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2023 w dniu 30 stycznia 2023 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego za 2022 rok był termin 21 marca 2023 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że nowym terminem publikacji raportu rocznego za 2022 rok przypadnie na dzień 31 maja 2023 roku.

Dodatkowo w związku z faktem, że raport roczny Spółki zostanie opublikowany w terminie wyżej wskazanym, Emitent w dniu 14 lutego 2023 roku przekaże do publicznej wiadomości raport kwartalny za IV kwartał 2022 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Richard Kunicki - Prezes Zarządu