Virtual Vision S.A. ("Emitent") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które odbyło się w Warszawie dnia 4 grudnia 2014 r.

Jednocześnie Emitent informuje, ze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrywania punktu 6. g) planowanego porządku obrad, dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI