Zarząd Virtual Vision S.A. („Emitent”) podaje do wiadomości, iż w dniu 4 grudnia Emitent zawarł z RODERYK INVEST LTD umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w spółce MIKA Sp. z o.o., a następnie Emitent przeniósł na rzecz MIKA Sp. z o.o. zorganizowane przedsiębiorstwo prowadzące laboratorium protetyczne o wartości 1,5 mln złotych.

Planowane otwarcie nowych placówek dentystycznych spółki EURODENTAL S.A. na ternie całego kraju pozwoli na znaczny rozwój laboratorium protetycznego, które w ramach rozszerzonej działalności będzie świadczyło usługi nie tylko na wewnętrzne potrzeby sieci Eurodentalu, ale również na rzecz dla innych gabinetów lekarskich.

Realizując cel ekspansji zagranicznej, planowane jest utworzenie za granicą oddziału akwizycji i adaptacji prac laboratoryjnych.

Celem zakończenia procesu konsolidacji podmiotów z grupy EURODENTAL, Emitent w dniu 4 grudnia 2014 r. przeniósł na rzecz EURODENTAL S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa o wartości 900.000 zł.

W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą usługi księgowe, kadrowo-płacowe, wartości niematerialne i prawne wynikające z podpisanych kontraktów i prawa z tytułu umów z zatrudnionym personelem.

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpiło na koniec dnia pracy 4 grudnia 2014 roku i od tego momentu EURODENTAL S.A. prowadzi działalność medyczną w swoich pięciu placówkach dentystycznych.

Kryterium uznania aktywów za istotne jest ich wartość, która przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta wykazanych w ostatnim sprawozdaniu finansowym.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI