VIRTUAL VISION S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc grudzień 2014 r. zawierający:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.

I.
W dniu 4 grudnia Emitent zawarł z RODERYK INVEST LTD umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w spółce MIKA Sp. z o.o., a następnie Emitent przeniósł na rzecz MIKA Sp. z o.o. zorganizowane przedsiębiorstwo prowadzące laboratorium protetyczne o wartości 1,5 mln złotych.

Planowane otwarcie nowych placówek dentystycznych spółki EURODENTAL S.A. na ternie całego kraju pozwoli na znaczny rozwój laboratorium protetycznego, które w ramach rozszerzonej działalności będzie świadczyło usługi nie tylko na wewnętrzne potrzeby sieci Eurodentalu, ale również na rzecz dla innych gabinetów lekarskich.

Realizując cel ekspansji zagranicznej, planowane jest utworzenie za granicą oddziału akwizycji i adaptacji prac laboratoryjnych.

Celem zakończenia procesu konsolidacji podmiotów z grupy EURODENTAL, Emitent w dniu 4 grudnia 2014 r. przeniósł na rzecz EURODENTAL S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa o wartości 900.000 zł.

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpiło na koniec dnia pracy 4 grudnia 2014 roku i od tego momentu EURODENTAL S.A. prowadzi działalność medyczną w swoich pięciu placówkach dentystycznych.

4 grudnia 2014 r. odbyło się takze nadzwyczajne walne zgromadzenie Emitenta, na którym doszło do rozszerzenia przedmiotu działalności Emitenta, o obszary, które zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności określa się jako:
- PKD 64.2 – Działalność holdingów finansowych,
- PKD 70.1 – Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.

28 grudnia 2014 r. Emitent opublikował dokument zawierający wyniki analizy wykonanej na podstawie uchwały nr 1278/2014 Zarządu GPW przez Autoryzowanego Doradcę Valor Partners sp. z o.o.

II.
W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:

2014-12-28 37/2014 Publikacja dokumentu zawierającego wyniki analizy wykonanej na podstawie uchwały nr 1278/2014 Zarządu GPW

2014-12-14 36/2014 Raport miesięczny za listopad 2014 r.

2014-12-05 35/2014 Rozszerzenie przedmiotu działalności

2014-12-05 34/2014 Nabycie spółki zależnej oraz zbycie aktywów o istotnej wartości

2014-12-04 33/2014 Treść uchwał podjętych przez NWZ z dnia 4 grudnia 2014 r.

III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

IV. Kalendarz Inwestora

Informacja na temat finalizacji procesu konsolidacji zorganizowanych części przedsiębiorst Eurodental.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI