EUROINESTMENT S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc styczeń 2015 r. zawierający:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.

I.

W okresie sprawozdawczym miały miejsce istotne z punktu widzenia transakcji nabycia 100% akcji EURODENTAL S.A. zdarzenia.

Jak Emitent informował we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, w dniu 31 października 2014 r. Emitent dokonał przydziału wyemitowanych obligacji serii B. Pięciu podmiotom przydzielono łącznie 120 (słownie: sto dwadzieścia) sztuk obligacji na okaziciela serii B. 
Cena emisyjna obligacji serii B wynosiła 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za sztukę.

W dniu 31 grudnia 2014 cztery podmioty, które objęty obligacje przedłożyły cesje łącznie 50-ciu objętych obligacji na rzecz RODERYK INVEST S.A.

Ponieważ RODERYK INVEST Ltd w ramach sprzedaży akcji EURODENTAL S.A. i w ramach dopłaty do ceny akcji objął pierwotnie 70 obligacji, to po cesji ilość obligacji posiadanych przez RODERYK INVEST Ltd wynosi 120 sztuk o wartości 100.000 zł każda.

Emitent zawarł też z RODERYK INVEST LTD i z czterema innymi podmiotami szereg umów, łącznie z umowami objęciu wszystkich obligacji serii B, o czym była mowa powyżej. Opłacenie obligacji serii B, w trybie wzajemnego potrącenia wierzytelności, miało zapewnić nabycie przez EURODENTAL S.A. wszystkich części zorganizowanego przedsiębiorstwa EURODENTAL.

W dniu 4 grudnia Emitent zawarł z RODERYK INVEST LTD umowę dotyczącą nabycia 100% udziałów w spółce MIKA Sp. z o.o.

Oddzielną umową Emitent nabył od EURODENTAL Sp. z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na które składa się laboratorium protetyczne, a następnie Emitent przeniósł na rzecz MIKA Sp. z o.o. zorganizowane przedsiębiorstwo prowadzące laboratorium protetyczne o wartości 1,5 mln złotych.


W dniu 30 grudnia ze względu na błędy leżące po stronie sprzedającego, Emitent odstąpił od transakcji kupna od EURODENTAL sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa laboratorium protetycznego wobec czego transakcja przeniesienia na rzecz MIKA Sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącego laboratorium protetyczne o wartości 1,5 mln złotych nie doszła do skutku.

Jednocześnie EUEDENTAL Sp. z o.o. przeniosła na rzecz MIKA Sp. z o.o. zorganizowaną część przedsiębiorstwa laboratorium protetycznego.

Analogicznie została skorygowana transakcja zakupu przez Emitenta od EW6L sp z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa dotyczącego księgowości i administracji.

Oddzielną umową Emitent nabył od EW6L Sp. z o.o. zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa, na które składają się usługi księgowe i administracyjne, a następnie Emitent przeniósł na rzecz EUROENTAL S.A. zorganizowane przedsiębiorstwo prowadzące prace administracyjno- księgowe o wartości 0,9 mln złotych. W dniu 30 grudnia ze względu na błędy leżące po stronie sprzedającego Emitent odstąpił od transakcji kupna od EW6L sp. z o.o. zorganizowanej części przedsiębiorstwa księgowości i administracji wobec czego transakcja przeniesienia na rzecz EURODENTAL S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzącego księgowość i administrację o wartości 0,9 mln złotych nie doszła do skutku.

Jednocześnie EW6L Sp. z o.o. przeniosła na rzecz EURODENTAL S.A. zorganizowaną część przedsiębiorstwa administracji i księgowości.

Obecnie w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą usługi księgowe, kadrowo-płacowe, wartości niematerialne i prawne wynikające z podpisanych kontraktów i prawa z tytułu umów z zatrudnionym personelem.

Od dnia 4 grudnia 2014 roku EURODENTAL S.A. prowadził działalność medyczną w swoich pięciu placówkach dentystycznych.

II.
W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:

2015-01-30 3/2015 Informacja o realizacji zaleceń Autoryzownago Doradcy
2015-01-30 Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2015 roku
2015-01-14 Raport miesięczny za grudzień 2014 r.

III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

IV. Kalendarz Inwestora

Brak.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI