EUROINVESTMENT S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 roku zawierający jednocześnie wybrane jednostkowe dane finansowe Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI