EUROINESTMENT S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc luty 2015 r. zawierający:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.

I.
W okresie sprawozdawczym Emitent uzyskał informację na temat pozytywnej prognozy wyników finansowych działalności prowadzonej w Grupie Kapitałowej.
Emitent oczekuje, że wynik za styczeń 2015 r. będzie lepszy w porównaniu do grudnia 2014 r.
Jednocześnie dane o liczbie rezerwacji usług na luty 2014 r. były bardzo dobre i pozwalają oczekiwać, że wynik za luty 2015 r. będzie lepszy niż za styczeń 2015 r.

II.
W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:
2015-02-13 Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2014 r.
2015-02-13 Raport miesięczny za styczeń 2015 r.
2015-02-02 Zmiana statutu Spółki

III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

IV. Kalendarz Inwestora
Brak.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI