EUROINESTMENT S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc marzec 2015 r. zawierający:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.


I. W okresie sprawozdawczym Emitent prowadził negocjacje dotyczące zakupu podmiotów, przy pomocy których zostanie rozwinięta sieć usług stomatologicznych związana z turystyką medyczną, o czym Emitent informował we wcześniejszych okresach sprawozdawczych.
Emitent negocjuje też podpisanie umów o współpracy w tym zakresie.

II. W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI: 2015-03-14 Raport miesięczny za luty 2015 r.

III. Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

IV. Kalendarz Inwestora
Brak.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI