EUROINESTMENT S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za miesiąc maj 2015 r. zawierający:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.

I. W związku z podjęciem przez Zarząd Emitenta współpracy z niemieckimi firmami ubezpieczeniowymi w celu zorganizowania tzw. turystyki medycznej dotyczącej leczenia niemieckich pacjentów w przychodniach EURODENTALU w kraju oraz zorganizowania zlecania usług protetycznych wykonywanych dla lekarzy w Hamburgu przez podmiot zależny Emitenta tj. przez MIKA sp. z o.o., Emitent przekazał do MIKA Sp. z o.o. szereg zleceń od lekarzy z Niemiec dotyczących wykonania usług protetycznych. Pierwsze usługi zostały wykonane terminowo wg zachodnich standardów i otrzymały pozytywną opinię lekarzy z Niemiec.

II. W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:

9/2015 Raport miesięczny za kwiecień 2015 r.
10/2015 Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2015 r
11/2015 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

III. Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

IV. Kalendarz Inwestora
Brak.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI