EUROINESTMENT S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za październik 2015 r. zawierający:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.

I. W okresie sprawozdawczym w Grupie Kapitałowej Emitent kontynuował swoją dotychczasową działalność.

Do dnia publikacji niniejszego raportu Zarząd Emitenta i Zarząd EURODENTAL S.A. podjęły negocjacje z inwestorem branżowym o ew. sprzedaży przedsiębiorstwa CS EURODENTAL.

II. W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:

2015-10-14 Raport miesięczny za wrzesień 2015 r.

2015-10-14 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 listopada 2015 roku.

III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

IV. Kalendarz Inwestora
Brak.

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Kamil Kurzawski - Upoważniony Operator EBI