EUROINESTMENT S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za grudzień 2015 r.

Zawierający:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,

II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,

IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.

I. W dniu 8 grudnia 2015 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki firmy EURODENTAL SA, w której Emitent posiada

100% akcji, podczas którego EUROINVESTMENT SA głosował za uchwałą o podniesieniu kapitału zakładowego spółki EURODENTAL SA ze 100.000 zł o 100.000 zł do kwoty 200.000 zł w drodze emisji 10.000.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,01 zł każdą akcję w celu pokrycia kosztów transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa podmiotom trzecim.

W dniu 10 grudnia 2015 Emitent, jako 100% akcjonariusz firmy EURODENTAL SA zawarł Umowę dotyczącą sprzedaży posiadanych 10.000.000 akcji serii A firmy EURODENTAL SA, o wartości nominalnej 1 grosz , uprzywilejowanych co do głosu w taki sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy.

Decyzja o sprzedaży 10.000.000 Akcji Serii A została podjęta ze względu na zawarcie przez EURODENTAL SA z inwestorem strategicznym, w dniu 27 listopada 2015 roku, umowy przedwstępnej o sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa stomatologicznego EURODENTAL a w szczególności pięciu przychodni stomatologicznych w Warszawie wraz z laboratorium protetycznym.

Cena za 10 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej PLN 0,01 (jeden grosz) każda, (od nr 00 000 001 do nr 10 000 000) wyemitowanych przez EURODENTAL S.A. w dniu zawarcia Umowy sprzedaży wynosi 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) („Cena”). Cena ta ulegnie trzystopniowemu zwiększeniu o ile w ciągu 18 miesięcy (osiemnastu miesięcy), licząc od dnia 10 grudnia 2015, EURODENTAL SA zrealizuje sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa stomatologicznego EURODENTAL (a w szczególności pięciu przychodni stomatologicznych w Warszawie wraz z laboratorium protetycznym ) wg warunków umowy przedwstępnej zawartej dnia 27 listopada 2015 roku pomiędzy Inwestorem Strategicznym a EURODENTAL SA.

Do dnia opublikowania niniejszego raportu postęp prac związanych z realizacją umowy przedwstępnej o sprzedaży zorganizowanego przedsiębiorstwa stomatologicznego EURODENTAL, a w szczególności pięciu przychodni stomatologicznych w Warszawie wraz z laboratorium protetycznym, wskazuje, że okres zamknięcia transakcji, uprzednio przewidywany na 18 miesięcy, ulegnie znacznemu skróceniu.

II. W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał następujące raporty za pośrednictwem systemu EBI:

2015-12-14 Raport miesięczny za grudzień 2015 r.

2015-12-14 Podwyższenie kapitału Spółki EURODENTAL SA i zbycie przez Emitenta 10.000.000 akcji serii A Spółki EURODENTAL SA

III.

Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

IV. Kalendarz Inwestora

Brak.

Podstawa prawna:

Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu