EUROINESTMENT S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za luty i marzec 2016 r.
zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzania niniejszego raportu, Emitent kontynuował działalność zgodnie z nową strategią, w ramach której podmioty zależne w 100% od Emitenta realizowały zawarte umowy z inwestorem branżowym o sprzedaży przedsiębiorstwa CS EURODENTAL.

Krajowy Rejestr Sądowy, w dniu 15 lutego 2016, zarejestrował podwyższanie kapitału spółki EURODENTAL SA z dnia 8 grudnia 2015 roku o 100.000 PLN w związku z emisją serii B, którą całkowicie objął Emitent. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada 10.000.000 akcji nieuprzywilejowanych spółki EURODENTAL SA serii B.
Zgodnie z Raportem bieżącym nr 1/2016 Cena za 10 000 000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A o wartości nominalnej PLN 0,01 (jeden grosz) każda, (od nr 00 000 001 do nr 10 000 000) wyemitowanych przez EURODENTAL S.A. w dniu zawarcia Umowy sprzedaży (10 grudnia 2016) wynosiła 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) („Cena”). Cena ta ma ulec trzystopniowemu zwiększeniu o ile w ciągu 18 miesięcy (osiemnastu miesięcy), licząc od dnia 10 grudnia 2015, EURODENTAL SA zrealizuje sprzedaż zorganizowanego przedsiębiorstwa stomatologicznego CS EURODENTAL wg. warunków umowy przedwstępnej zawartej dnia 27 listopada 2015 roku pomiędzy Inwestorem Strategicznym a EURODENTAL SA.

W dniu 15 lutego 2016 LUX MED Sp. z o.o. (Inwestorem Strategiczny) opublikował na swojej stronie internetowej informacje o kupnie pięciu przychodni EURODENTAL.

http://www.luxmed.pl/grupa-lux-med/biuro-prasowe/informacje-prasowe/lux-med-inwestuje-w-stomatologie--przejalcentrum-stomatologiczne-eurodental/

Zgodnie z umową strony nie podają warunków finansowych transakcji.

Do dnia sporządzeni niniejszego raportu nastąpiło częściowe rozliczenie ceny dot. pierwszego etapu. Rozliczanie ceny uzyskanej ze sprzedaży przedsiębiorstwa CS EURODENTAL w pierwszym etapie transakcji pozwoliło Emitentowi na wykup 63 obligacji serii B po 100.000 zł za sztukę za łączna sumę 6.300.000,00 zł.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
brak

IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
brak

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu