EUROINVESTMENT S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za kwiecień 2016 r.
zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.

W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzania niniejszego raportu, Emitent kontynuował działalność zgodnie z nową strategią, w ramach której podmioty zależne w 100% od Emitenta realizowały zawarte umowy z LUXMED Sp. z o.o. o sprzedaży pięciu przychodni stomatologicznych stanowiących przedsiębiorstwo CS EURODENTAL.

Do dnia sporządzenia niniejszego raportu nastąpiło kolejne rozliczenie ceny dot. sprzedaży przedsiębiorstwa CS EURODENTAL a kolejny etap rozliczenia transakcji pozwolił Emitentowi na wykup 2 obligacji serii B po 100.000 zł za sztukę za łączna sumę 200.000 zł. Łączna ilość obligacji serii B wykupionych do dnia opublikowania niniejszego raportu wynosi 65 sztuk za łączną sumę 6.500.000 zł.

W związku z podjęciem przez Emitenta negocjacji w sprawie nowej inwestycji kapitałowej Emitent, dnia 14 kwietnia 2016, zawarł umowę dotyczącą wynajmu powierzchni komercyjnej w Warszawie o pow. 1.503 m2 na okres 5 lat jak i umowę podnajmu tej powierzchni jednostce operacyjnej.

III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
brak

IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.

Emitenta będzie kontynuował negocjacje w sprawie nowej inwestycji kapitałowej.

Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu