EUROINVESTMENT S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za czerwiec 2016 r.
zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzania niniejszego raportu, Emitent nie zakończył działalności, w ramach której podmioty zależne w 100% od Emitenta miały otrzymać płatności wg zawartych umów z LUXMED Sp. z o.o. za sprzedaż pięciu przychodni stomatologicznych stanowiących przedsiębiorstwo CS EURODENTAL. W związku z brakiem terminowych płatności uzgodnionych w umowach sprzedaży przedsiębiorstwa EURODENTAL Emitent zdecydował o wystąpieniu do PISF o ugodowe uregulowanie wymagalnego zwrotu pożyczki.
Analogicznie do raportu miesięcznego za maj 2016, do dnia sporządzenia niniejszego raportu za miesiąc czerwiec nie nastąpiło kolejne rozliczenie ceny dot. sprzedaży przedsiębiorstwa CS EURODENTAL a dotychczasowe etapy rozliczenia transakcji pozwoliły Emitentowi na wykup 65 z 120 obligacji serii B po 100.000 zł za sztukę za łączna sumę 6.500.000 zł. Emitent rozpatruje alternatywy jakie stwarza cesja pozostałych obligacji na rzecz podmiotów trzecich.
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
brak
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
Emitenta będzie prowadził negocjacje w sprawie ugodowej spłaty pożyczki do PISF.
Podstawa prawna: Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu