EUROINVESTMENT S.A. („Emitent”) przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za wrzesień 2016 r.
zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I.
W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzania niniejszego raportu EUROSMILE, EUROINVESTMENT spółka akcyjna spółka jawna kontynuowała rozliczenie transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa CS EURODENTAL. W tym celu powołana została grupa ekspertów, która ma wydać obiektywną opinię co do ostatecznego rozliczania transakcji. Zakończenie trzeciego etapu transakcji jest przewidziane na I KW 2017 roku. Zgodnie z umową strony nie podają warunków finansowych transakcji, w ramach których podmioty zależne w 100% od Emitenta miały otrzymać płatności wg zawartych umów z LUXMED Sp. z o.o. za sprzedaż przychodni stomatologicznych stanowiących przedsiębiorstwo CS EURODENTAL.
Notowania EUROINVESTMENT SA zostały zakwalifikowane do notowań jednolitych grupy ALERT na NEWCONNECT.

II. W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał jeden raport za pośrednictwem systemu EBI
14-09-2016 Raport nr 15/2016. Temat : Raport miesięczny za sierpień 2016 r.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV.
Brak.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu