Zarząd EUROINVESTMENT S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2017 roku. Raporty będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
Raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku,
Raport za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 roku,
Raport za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 roku,
Raport za II kwartał 2017 roku - 14 sierpnia 2017 roku,
Raport za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż korzystając z dyspozycji § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Spółka jako jednostka dominująca nie będzie przekazywać odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, zamieszczając odpowiednie informacje dotyczące Emitenta w skonsolidowanych raportach kwartalnych.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu