W uzupełnieniu raportu rocznego nr 6-2017 z dnia 14 czerwca 2017 ze sprawozdaniem jednostkowym i opinią biegłego rewidenta spółki Euroinvestment SA, Emitent, zgodnie z terminem podanym w raporcie bieżącym z dnia 31 maja 2017,podaje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny wraz z opinią biegłego rewidenta za 2016 rok.
Podstawa Prawna:
§ 5 ust 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
 
Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu