W dniu 23 sierpnia 2017 roku Raportem bieżącym EBI nr 15/2017 Zarząd Euroinvestment SA przekazał informacje, że akcjonariusze EUROINVESTMENT SA z siedzibą w Warszawie na zwołanym na 22 sierpnia 2017 Walnym Zgromadzeniu nie podjęli uchwał zatwierdzających Sprawozdanie Finansowe Emitenta za 2016 rok tylko została podjęta uchwała Nr 3 o zasięgnięciu opinii biegłego rewidenta czy otrzymane informacje, które wpłynęły do Emitenta w okresie pomiędzy 15-06-2017 a 22-08-2017 tj. po opublikowaniu w dniu 14 czerwca 2017 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2016 a dniem poprzedzającym Walne Zgromadzenie, dotyczące spółki jawnej, w której Spółka posiadała 99% wkładu (praw i obowiązków), mają wpływ na opublikowane sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2016. W dniu 29 grudnia 2017 Zarząd Euroinvestment SA otrzymał Stanowisko niezależnego Biegłego Rewidenta, które podane jest w załączniku.

Podstawa prawna:
Par. 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Richard Kunicki - Prezes Zarządu

Załączniki: