Zarząd Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) przekazuje w załączeniu raport roczny za rok 2017.

W załączaniu : sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu, oraz sprawozdanie biegłego rewidenta

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3. , § 6 ust. 11, ust. 7.1-7.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Richard Kunicki - Prezes Zarządu

Załączniki: