W związku z pkt 16a "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect" Zarząd Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: ?Emitent?) informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("ASO") w zakresie nieprzekazania w odpowiednim terminie korekty raportu rocznego Spółki za rok 2016, sprawozadnia Zarządu za 2016 rok oraz korekty skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3. , § 6 ust. 11, ust. 7.1-7.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Richard Kunicki - Prezes Zarządu