Zarząd Euroinvestment S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent?) przekazuje w załączeniu: skorygowany raport roczny za rok 2016, sprawozdanie Zarządu za 2016 rok oraz skorygowany skonsolidowany raport roczny za rok 2016

Opublikowane w załączeniu do niniejszego raportu jednostkowe sprawozdanie finansowe Euroinvestment S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, sprawozdanie Zarządu za 2016 rok oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Euroinvestment S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 16 kwietnia 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 5 ust. 6.1. - 6.3. , § 6 ust. 11, ust. 7.1-7.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Richard Kunicki - Prezes Zarządu

Załączniki: