Zarząd EUROINVESTMENT SA informuje, że w dniu 27 czerwca 2020 dwa podmioty, do których Spółka miała zobowiazania bilansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 941.988,31 zł dokonały cesji wierztelności na rzecz VAP Video Art Production GmbH. Spółka na 31 grudnia 2019 roku miała też zobowiazania wykazane w Bilansie na dzień 31 grudnia 2019 w stosuku do VAP Video Art Production GmbH, będącym większościowym akcjonariuszem Spółki, w wysokoći 557.294,02 zł. Po w.w. cesji łączne zobowiązania Spółki do firmy VAP Video Art Production GmbH, wyniosły 1.499.282,34. zł.
Euroinvestment SA w celu podniesienia kapitału Spółki planuje Emisję akcji Serii H i zawarł z VAP Video Art Production GmbH, w ramach wzajemnego potrącenia wierzytelności, umowę na zapis na 150 milionów akcji Serii H po cenie nominalnej w wys. jednego grosza. Emisja ta przyczyni sie do stabilizacji finansowej spółki. Wartość tranzakcji jest istotna z punktu widzenia wartości jej kapitałów własnych.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu