Na dzień sporządzenia Raportu struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu wygląda następująco: