EUROINVESTENT SA „Emitent” przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za marzec 2017 r. zawierający:
I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzania niniejszego raportu spółka zależna od Emitenta: EUROSMILE, EUROINVESTMENT spółka akcyjna spółka jawna złożyła uzupełniające dokumenty wymagane do końcowego rozliczenia transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa CS EURODENTAL. Grupa ekspertów, wydała pozytywną dla Emitenta opinię, co do ostatecznego rozliczania transakcji. Zakończenie trzeciego etapu transakcji odbyło się w końcu I KW 2017 roku. Zgodnie z umową strony nie podają warunków finansowych transakcji, w ramach których podmioty zależne w 100% od Emitenta otrzymały płatności wg zawartych umów z LUXMED Sp. z o.o. za sprzedaż przychodni stomatologicznych stanowiących przedsiębiorstwo CS EURODENTAL.
Uchwałą Nr 1291/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie § 9 ust. 2e Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami spółki EUROINVESTMENT S.A., oznaczonymi kodem „PLVRTLV00019”, w alternatywnym systemie obrotu, do dnia wejścia w życie umowy o pełnienie funkcji animatora rynku dla akcji Emitenta. W okresie zawieszenia obrotu, zlecenia maklerskie na akcje spółki EUROINVESTMENT S.A. mogą być przyjmowane, anulowane i modyfikowane.
W dniu 13 kwietnia 2017 Emitent trzymał dokumentację rozliczenia w/w transakcji co powoli na uzupełnienie skonsolidowanych danych finansowych za IV kw 2016 i sporządzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok w terminie do dnia 31 maja 2017.
II. W okresie sprawozdawczym Emitent nie przekazał raportu za pośrednictwem systemu EBI.
III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.
IV.
Brak.
Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu