Zarząd EUROINVESTMENT SA ( Emitent) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 24 maja 2017 r., Emitent zlecił firmie KAD 7 Kancelaria Audytorsko-Doradcza Marzena Mazur, ul. Słowińskiego 17 lok 33, 00-195 Warszawa, (?biegły rewident?) przeprowadzenie badania sprawozdań jednostkowych i sprawozdania finansowego skonsolidowanego Emitenta za rok obrotowy 2016.

Działając na podstawie § 31 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki na mocy uchwały nr 2017003 z dnia 24 maja 2017 roku dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2016 rok. Wybranym podmiotem jest firma KAD 7 Kancelaria Audytorsko-Doradcza Marzena Mazur, ul. Słowińskiego 17 lok 33, 00-195 Warszawa, (?biegły rewident?) wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr ewid. 3321.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu