Zarząd EUROINVESTMENT S.A. z (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż opublikowanie skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2016 w terminie zgodnym z wymogami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz wyznaczonym przez Emitenta w raporcie bieżącym na dzień 31 maja 2017 nie jest możliwe. Przedmiotowy raport roczny zostanie opublikowany w dniu 15 czerwca 2017 r.

Sytuacja ta jest spowodowana brakiem synchronizacji osób i podmiotów zaangażowanych w sporządzenie dokumentów stanowiących składowe raportu, tj. dwa sprawozdania jednostkowe oraz skonsolidowany raport roczny oraz 3 raporty i 3 opinie niezależnego biegłego rewidenta.

Emitent jednocześnie informuje, iż niezwłocznie podejmie działania mające na celu zidentyfikowanie wszystkich nieprawidłowości, wyciągnięcie konsekwencji i wykluczenie takich zdarzeń w przyszłości.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 13.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? oraz pkt 16a załącznika do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 marca 2010 r.: ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect?

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu