Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROINVESTMENT S.A. na dzień 22 sierpnia 2017r.

Zarząd Spółki EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000284832 ("Spółka"), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 22 sierpnia 2017 r. o godzinie 12:00 w Kancelarii Notarialnej Krzysztofa Nurkowskiego, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, wzory pełnomocnictw oraz wszystkie niezbędne formularze znajdują się w poniższych załącznikach do raportu.

PODSTAWA PRAWNA § 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
 

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Richard Kunicki - Prezes Zarządu