Zarząd EUROINVESTENT SA przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za lipiec 2017 r. zawierający:

I. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
II. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
III. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
IV. Kalendarz inwestora, dotyczący wydarzeń, które mają mieć miejsce w kolejnym okresie sprawozdawczym.
I
W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzania niniejszego raportu spółka zależna od Emitenta: EUROSMILE, EUROINVESTMENT spółka akcyjna spółka jawna zakończyła rozliczenie transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa CS EURODENTAL.
Zważywszy że, EUROSMILE, EUROINVESTMENT spółka akcyjna spółka jawna w związku ze sprzedażą swojego Przedsiębiorstwa EURODENTAL (pięciu przychodni stomatologicznych oraz laboratorium techniki dentystycznej) na podstawie umowy Przedwstępnej z dnia 27 listopada 2015 zmienionej Aneksem nr 1 do Przedwstępnej Umowy Nabycia Przedsiębiorstwa z 28 stycznia 2016 i Umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa z dnia 28 stycznia 2016 otrzymała od Lux Med Sp. z o.o. (kupującego) szereg pism (z 4 lipca 2016 , 11 sierpnia 2016, 3 stycznia 2017 roku, 18 stycznia 2017 roku) kwestionujących zapłaty Ceny dodatkowej 1 i ceny Dodatkowej 2 dot. wynikające z faktu nabycia przedsiębiorstwa EURODENTAL, istnieje możliwość oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ze strony Lux med. Sp. z o.o. z żądaniami rekompensaty lub zwrotu zapłaconych sum.
W związku z zaistnieniem tego ryzyka Emitent będący wspólnikiem EUROSMILE, EUROINVESTMENT spółka akcyjna spółka jawna, (KRS 0000623670, NIP 5213622604, REGON 14589411) posiadającym 99% praw i obowiązków w tej spółce jawnej zbył w dniu 31 marca 2017 roku wszystkie prawa i obowiązki w tej spółce za kwotę 1 PLN.
Wspólnicy spółki jawnej wyrazili zgodę na przeniesienie udziałów w spółce przez Emitenta .
Emitent udzielił zgody spółce EUROSMILE sp. z o.o. na sprzedaż pozostałych udziałów (1%) w spółce jawnej.

II. W okresie sprawozdawczym Emitent przekazał 4 raporty w systemie EBI:
10/2017 w dniu 13-07-2017 (Kwartalny) Korekta raportu za IV kwartał 2016 roku
11/2017 w dniu 14-07-2017 (Bieżący) Raport miesięczny za czerwiec 2017 roku
12/2017 w dniu 25-07-2017 (Kwartalny) Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku.
13/2017 w dniu 25-07-2017 (Bieżący) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EUROINVESTMENT S.A. na dzień 22 sierpnia 2017r

III.
Zdarzenia takie w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

IV.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EUROINVESTMENT S.A. zostało zwołane na dzień 22 sierpnia 2017r

Podstawa prawna:
Pkt 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.
"Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Richard Kunicki - Prezes Zarządu