Zawarcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy.
 

Zarząd EUROINVESTMENT S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w dniu 1 września 2017 roku zawarł umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie.
W ramach przedmiotowej umowy Autoryzowany Doradca będzie świadczył wobec Spółki obowiązki, o których mowa w pkt 12 ust. 4) oraz ust. 5) Załącznika nr 5 do Regulaminu ASO.

Zgodnie z umową usługi świadczone będą począwszy od dnia przekazania przez Autoryzowanego Doradcę Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oświadczenia w sprawie zakończenia przez Autoryzowanego Doradcę badania due diligence w zakresie zapoznania się z sytuacją gospodarczą, majątkową i finansową Spółki, wynikającą z przekazywanych przez Spółkę do publicznej wiadomości raportów bieżących i okresowych oraz ze sposobem wykonywania obowiązków informacyjnych przez Spółkę, w okresie co najmniej sześciu miesięcy przed dniem zawarcia umowy.

Przedmiotowa umowa zawarta została na okres nie krótszy niż jeden rok od dnia, o którym mowa powyżej. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt) 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Richard Kunicki - Prezes Zarządu