Zarząd EUROINVESTMENT S.A. (?Spółka?) w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 września 2017 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad:
1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016;
2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
3. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016;
4. udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

Do żadnej z uchwał objętych protokołem z walnego zgromadzenia z dnia 20 września 2017 roku nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), 7a) 8) i 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Richard Kunicki - Prezes Zarządu
 
Załączniki: